• 02-689-1818
 • contact.info@carethailand.co.th
 • Thai
 • English
 • Welcome to
  Image 1
 • There needs to be a lot more emphasis on what a child can do
  instead of what he cannot do
  Dr. Temple Grandin
 • The true sign of intelligence is not knowledge but imagination
  Albert Einstein
 • Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless
  Mother Teresa
 • What is ABA?
  Learn More
 • We are different
  How is CARD and CARE's ABA different from any other's?
  Learn More

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ CARE (ประเทศไทย) – CARE Child Professional School หรือ โรงเรียนพัฒนาทักษะเด็กพิเศษ (ประเทศไทย)

CARE เป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยกลุ่มของผู้ปกครอง ที่มุ่งมั่นจะพัฒนาทักษะให้กับบุตรหลานที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นออทิสติกหรืออยู่ในภาวะออทิซึม หรือ เรียกว่า ASD (Autism Spectrum Disorder)

ภารกิจของ CARE คือการทำงานร่วมกับผู้ปกครองเพื่อช่วยให้เด็กๆ เอาชนะอุปสรรคในชีวิต สามารถช่วยเหลือตัวเอง และมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

CARE Thailand เป็นโรงเรียนที่ให้บริการสนับสนุนด้านการศึกษา เราปรับแต่งโปรแกรมการรักษาแต่ละโปรแกรมโดยใช้เทคนิค Applied Behavior Analysis (ABA) และหลักสูตรที่พัฒนาโดย Center for Autism and Related Disorders, Inc. (CARD) ซึ่งเป็นองค์กรในสหรัฐอเมริกา โปรแกรม CARD แบ่งประเภททักษะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาออกเป็น 8 สาขา ได้แก่ ภาษา การทำงานของสมองระดับสูง กลไกการเคลื่อนไหว สังคม การรับรู้ วิชาการ การเล่น และทักษะการปรับตัว โดยปรับแต่งบทเรียนเฉพาะตัวสำหรับเด็กแต่ละคน พร้อมด้วยความก้าวหน้าในการสอนอย่างละเอียด

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเวบไซท์ของ C.A.R.D. ที่ www.centerforautism.com

ที่ศูนย์ CARE เรามีการจัดโปรแกรมการศึกษาโดยใช้พื้นฐานของหลักการวิเคราะห์พฤติกรรมแบบประยุกต์ (ABA) สำหรับ:

 • เด็ก/ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าอยู่ในภาวะออทิซึม หรือ ASD (Autism Spectrum Disorder)
 • กลุ่มบุคคลที่มีความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้าน (PDD or PDD NOS)
 • เด็ก/ผู้ที่มีพัฒนาการล่าช้าในด้านของภาษา
 • เด็ก/ผู้ที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์บางประการ
 • เด็ก/ผู้ที่มีพัฒนาการล่าช้าในด้านการสื่อสาร การรับรู้ หรือการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
 • เด็ก/ผู้ที่จัดอยู่ในกลุ่มสมาธิสั้น หรือ ADHD     
 • หรือบุคคลที่มีพัฒนาการล่าช้าในทางใดทางหนึ่งอันอาจเกี่ยวข้องกับภาวะอาการออทิซึม